Mерки за безопасност на работното Ви място

Mерки за безопасност на работното Ви място

Mерки за безопасност на работното Ви място

Mерки за безопасност на работното Ви място. Ето няколко въпроса, отговорите на които може да ви кажат: Има ли подходящи мерки за безопасност на работното Ви място?

1. Инсталирана ли е и работи ли системата за пожарогасене на вашето работно място? Знаят ли служителите как работи тази система? Наясно ли са с незабавни действия в случай на пожар?

2. Идентифицира ли организацията и разглежда ли рисковете за безопасността на работниците? Информирани ли са служителите за степента на риска и взетите мерки за безопасност? Наясно ли са служителите с рисковете в техните работни процеси? (Използва се в някои промишлени процеси, които включват работа с опасни вещества или където процесът е рисков.)

3. Служителите, участващи в процеси, включващи опасни вещества или тежко оборудване, имат ли право да бъдат защитени и обучени да се справят с опасността?

4. Има ли заплаха за електрическата безопасност? Редовно ли се поддържа и обслужва ли електрическото оборудване? Служителите, работещи с електрическо оборудване, способни ли са да предотвратят токов удар, като се обучават и оборудват?

5. Анализира ли организацията рисковете от инциденти? Дали служителите са наясно с рисковите области?

6. Организира ли организацията на мебели и места за сядане, за да осигури комфорт на служителите? Обръщате ли дължимото внимание на ергономичността?

7. Чувстват ли се служителите физически защитени? Предприела ли е организацията действия за справяне със заплахи за сигурността на своите служители и техните вещи?

8. Застраховани ли са служителите срещу рискове за живота или рискове от злополуки на работното място?

9. Идентифицирани ли са и документирани ли са всички рискове и заплахи за сигурността?

10. Чувстват ли се служителите в безопасност на работното си място?

В идеалния случай отговорите на всички горепосочени въпроси трябва да бъдат да. Организациите трябва да разберат значението на безопасността на работното място и да предприемат всички мерки за осигуряването й, включително чрез използването на щандове за защита на труда

Mерки за безопасност на работното Ви място
Към началото